Elektrikář Praha 4, revize, opravy a rekonstrukce elektroinstalace, rozváděče nn, elektrické vytápění, alarmy, kamery, datové sítě a internet
facebook    twitter

Revize a opravy elektroinstalace, elektrických zařízení a spotřebičů


Revize a opravy elektroinstalace, revize a opravy elektrických zařízení, strojů a spotřebičů

Oprava závad a odstranění poruch elektroinstalace

Vyměnit žárovku si jistě dokáže každý sám. Ale odstranit závadu nemusí být tak jednoduché. Závada může být že elektrika nejde tam kam má, něco nesvítí, něco nehřeje... Mnohem horší je když elektrika jde tam kam nemá, to může být i životu nebezpečné a takové "kopnutí" může být v životě poslední! Je na Vás zda hodinový manžel nebo kutil vám to nějak "opraví", zda má odbornou způsobilost v eletrotechnice podle vyhlášky 50/1978 Sb., nebo zda si zavoláte odborný servis. Stačí ale jeden uvolněný šroubek, nebo šparně zapojený drát a může být zle!

Pravidelná kontrola, údržba a revize elektroinstalací

Neohrožujte svůj majetek ani majetek lidí okolo Vás nebezpečím spočívajícím v nevyhovujícím stavu elektroinstalací. Proč je nutná údržba a revize elektroinstalace? Hlavním důvodem je správná funkce, ověření technického stavu a bezpečnosti elektrického zařízení jako prevence proti úrazu elektrickým proudem a riziku nebezpečí požáru.

Provádění pravidelných revizí elektrických zařízení, provozovaných elektrických instalací, elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí je zákonnou povinností všech právnických a podnikajících fyzických osob. Pro firmy je tedy povinnost jednoznačná, inspektorát práce navíc může udělit finanční pokuty provozovateli elektrických zařízení bez platných revizí až do výše 2.000.000,- Kč. Veřejné provozovny, obchodní, ubytovací a zábavné prostory je již asi zbytečné více zdůrazňovat...

Pro majitele bytových domů vyplývá z platné legislativy povinnost zajištění provádění některých činností na technických a požárně bezpečnostních zařízeních za účelem zajištění jejich bezpečnosti či funkčnosti při užívání.

Provádění revizí a kontrol je tedy závazné nejen platnými předpisy, ale především může zabránit vzniku škod na zdraví a majetku. V případě vzniku požáru či úrazu, se vždy hledá jeho příčina, ať už ze strany policie nebo pojišťovny. Pokud vyšetřování určí, že příčinou byla třeba závada na elektroinstalaci, pak se následně pátrá kdo je za to zodpovědný a zda nezanedbal některou ze svých povinností. Pojišťovna při neodborné kontrole, neplatné revizi nebo dokonce její absenci, ve většině případů krátí pojistné plnění nebo neuhradí vzniklou škodu vůbec.

Revize elektroinstalací a elektrických zařízení

Provádění revizí na vyhrazených elektrických zařízeních předepisuje zákon č. 174/1968 Sb., vyhláška č. 73/2010 Sb., nařízení vlády č. 101/2005 Sb. a vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Zákon také předepisuje, že organizace a podnikající fyzické osoby zajistí při uvádění do provozu a při provozování vyhrazených technických zařízení bezpečnostní opatření a provedení prohlídek, revizí a zkoušek ve stanovených případech. Vyhrazenými technickými zařízeními jsou zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku. Mezi vyhrazená elektrická technická zařízení patří zařízení pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod a odběr elektrické energie, elektrické instalace a zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny.

Účelem revize elektroinstalace a elektrických zařízení je ověřování jejich stavu z hlediska bezpečnosti. Požadavky bezpečnosti se považují za splněné, pokud elektrické zařízení odpovídá z hlediska bezpečnosti příslušným ustanovením norem. Norma ČSN 33 1500 je základní normou pro provádění revizí elektrických zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny. Norma platí pro všechna elektrická zařízení, která mohou ohrozit lidské zdraví, užitková zvířata nebo majetek a okolní prostředí za stanovených podmínek provozu elektrickým proudem nebo napětím nebo jevy vyvolanými účinky elektřiny. Norma ČSN 33 2000-6 se týká elektrické instalace nízkého napětí.

Často opomíjenou skutečností je, že elektrické rozváděče (a to i bytové rozvodnice) jsou výrobky podléhající zákonu č.22/1997 Sb. a nařízení vlády č.17/2003 Sb. upravující podmínky pro elektrická zařízení. Rozvaděče musí odpovídat ČSN EN 61439-1 ed.2, musí mít doklady, provedené zkoušky a ověření, na dostupném místě musí mít štítek výrobce rozváděče obsahující: označení výrobce, typové označení nebo identifikační číslo, prostředky určení data výroby, příslušnou normu ČSN EN 61439-X, typ proudu, jmenovité napětí, stupeň ochrany krytem a hmotnost pokud je větší než 30kg.

Staré elektroinstalace a elektrická zařízení

Elektrická zařízení provedená a provozovaná podle předpisů a norem platných v době, kdy byla tato zařízení zřizována, lze ponechat v provozu beze změny (odpovídající i nadále předpisům podle kterých byla tato zařízení zřizována a provozována), jestliže nemají závady, jež by ohrožovaly zdraví, ani nejsou nebezpečná životu a neohrožují bezpečnost věcí, jinak je nutno zařízení upravit podle nových předpisů a norem.

Kontroly, zkoušení a revize nepřipevněných elektrických spotřebičů

Kontroly a zkoušení nepřípevněných spotřebičů provádí ten, kdo je užívá, a to ještě před jejich použitím, včetně použití nově pořízeného spotřebiče. K užití daného spotřebiče by měl být uživatel poučen. K tomu slouží průvodní dokumenty (tedy návody k použití), ve kterých se uživatel dočte parametry spotřebiče, jak jej zapojit, používat, kontrolovat a ostatní náležitosti. Nejde o nic složitého, např. návod na zapojení, použití a údržbu mikrovlnné trouby jistě není složitý.

Revize nepřipevněných elektrických spotřebičů zajišťuje jejich provozovatel, a to vždy při předpokládané nebo zjištěné závadě, a také pravidelně v daných lhůtách podle ČSN 33 1600 ed.2. Dále se revize provádí vždy po provedené opravě. Pokud se elektrický spotřebič užíváte nadměrně často, je nutné lhůty individuálně zkrátit a kratší lhůty pravidelných revizí stanovit místním provozním bezpečnostním předpisem. Revize připevněných spotřebičů se provádí v termínech revizí elektroinstalace.

Kontroly, zkoušení a revize elektrických spotřebičů, elektrického nářadí a elektrických strojů jsou povinné pro právnické osoby a pro podnikající fyzické osoby na základě ustanovení zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), zákona č. 309/2006 Sb. (Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

Norma ČSN 33 1600 ed. 2 řeší bezpečnost elektrických spotřebičů včetně elektrického ručního nářadí ve smyslu minimálních požadavků podle nařízení vlády č. 378/2001 Sb. Touto normou jsou řešeny minimální požadavky na bezpečný provoz a používání elektrických spotřebičů tak, aby se zabránilo riziku ohrožení osob nebezpečným dotykem u spotřebičů pod napětím a dalšími jevy vyvolanými účinky elektřiny, nebo aby se toto riziko snížilo na minimum.

Bezpečnostní opatření, kontroly a revize strojů a strojních zařízení

Bezpečnostní opatření jsou kombinací opatření zavedených již v návrhu stroje a opatření, která má provést uživatel. Lhůty kontrol a revizí strojních zařízení v průběhu provozu jsou dány v průvodní dokumentací, v provozní dokumentací, v dokumentaci výrobce, stanoveny bezpečnostním předpisem, ČSN 33 1500 dle prostředí a v souladu s nařízením vlády č. 378/2001 Sb. Minimálními požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení v závislosti na příslušném riziku vytvářeném daným zařízením jsou taktéž uvedeny v nařízením vlády č. 378/2001 Sb.

Následná kontrola musí být prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak.

Předmětem pravidelné revize je přívod elektrické energie ke stroji nebo strojnímu zařízení podle ČSN 33 1500 a elektrická instalace strojního zařízení podle ČSN EN 60204-1 ed.2.

O revizi se vystaví Zpráva o revizi elektrické instalace a o kontrole bezpečnosti provozovaného strojního zařízení, případně i záznam v provozní dokomentaci provedené revizi nebo kontrole.

Revizi na elektrických zařízeních provádí osoba oprávněná k revizím na vyhrazených elektrických zařízeních (revizní technik), kontrolu na ostatních zařízeních a pracovním prostředí osoba oprávněná ke kontrolám bezpečnosti práce (Bezpečnostní technik BOZP).

Nepodceňujte bezpečnost elektrické instalace!

Když padá omítka, je to vidět, když teče voda, je mokro, když nejde kotel, je zima, když nejde elektrika tak je tma. Elektrika ale není vidět a když jde tam kam jít nemá, může to být hodně nebezpečné a zejména v koupelně! Staré elektroinstalace většinou nemají dostatečnou ochranu před úrazem elektrickým proudem.

Pokud při dotyku na jakékoliv kovovou či jinak elektricky vodivou konstrukci cítíte brnění i sebemenší, nebo pokud brnění cítíte při umývání odou z kohoutku, ihned vypněte hlavní jistič či vyšroubujte hlavní pojistky a kontaktujte neprodleně servisního technika, pro odstranění závady - jedná se o životu nebezpečný stav elektrické instalace.

 

Provedení revize elektrických zařízení, spotřebičů a odstranění zjištěných závad

Provádíme revize elektrických zařízení (elektroinstalace, rozváděče, stroje a strojní zařízení) podle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 do 1000V v prostorech bez nebezpečí výbuchu. Provádíme také revize elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí podle ČSN 33 1600 ed.2. Na základě zjištěných závad a jejich posouzení je možné dohodnout i opravu vadného spotřebiče.

Potřebujete revizi, nebo opravu elektroinstalace, elektrických zařízení a spotřebičů?

  • zajistíme provádění odborných technických prohlídek, revizí a servisních prací požadovaných výrobci technologických zařízení nebo platnými předpisy
  • provádění oprav technických zařízení budov, elektroinstalace, odstranění revizních závad, apod.
  • provedeme odborné připojení elektrických zařízení, strojů a spotřebičů, jak pro domácnosti, tak pro firmy

Před započetím prací s Vámi zkonzultujeme postup práce a dohodneme důležité náležitosti. Profesionální přístup k provozní údržbě má zásadní význam pro životnost, spolehlivost a bezpečný provoz TZB. Veškeré služby a servisní práce je možné poskytnout na základě provozních a servisních smluv, případně na základě jednorázové objednávky na konkrétní výkon.

 
„Čas si vymysleli lidé, aby věděli, od kdy do kdy a co za to.“ Jan Werich